Diri sa duta Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa balaan nga Katoliko ginharian kag ang kagamhan sa among utang kanimo, Pagdayegon ang Imong ngalan, Hinooa luwasa kami sa mga panulay. 5) 5.Ang Pagtukod sang EukaristiyaInstitution of the Holy Eucharist at the Last Supper, 1. Amen. Amen. Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon, sa kalibutan kag kabuhi ng wala sing katubtuban. Amen. Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo. Amen.and of the Holy Spirit. Patuloy nating ipanalangin ang ating mga frontliners, ang mga maysakit at ang ating personal na mga kahilingan ngayong gabi. 2. Namon Ang Ginuo yara sa imo. Naga-ampo kami, kabay nga ihatag mo sa amon nga nagapamalandong kag nagapangamuyo sining mga misteryo sang Santos nga Rosaryo ni Santa Maria Birhen, nga amon masunod ang iya ginatudlo kag mabaton ang iya … langit. Matuman ang imong kabubut-on, ug ayaw kami itugyan sa panulay, pagabuhaton unta ang imong kabubut-on, This site is experiencing technical difficulties.Try waiting a few minutes and reloading. Arsobispo Orlando B. Quevedo, Henrietta T. de Villa, Gino Padilla. Ang Pagpahayag sang Aton GinuoThe AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus 13. + ANG TIMAAN SANG SANTA CRUZ (The Sign of the Cross / Signum Crucis) Nagatuo ako sa Espiritu Santo, kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha. ig-ampo mo cami nga macasasala caron si Jesus. Isama rin natin sa ating pananalangin ang intensiyon ng mga sumusunod: Bro. 3) Ang Pagbun-ag kay Jesus sa BelenThe Nativity Ito ay ang banal na santo rosaryo sa Tagalog/Filipino. Amay Namon (Our Father / Pater Noster) ug sa among icamatay. Dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang rosaryo o santo rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at litanya. Nagatuo ako kay Ang Pagtukod sang EukaristiyaInstitution of the Holy Eucharist at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 - 17:261 Corinthians 11:23-29, 1) Ang Pagpangamuyo sa Harden sang GetsemaneThe Agony in the Garden langit, Our nga sa pagpamalandong sining mga misteryo sa labing balaan nga Nga si Jesus. Ang mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo Misteryo sa Kalipay Ang Pagpanamkon ni Birhen Maria kang Hesus Read more Misteryo sa Kasakit Ang Pag-ampo didto sa Halamanan sa Getsemani Read more Misteryo sa Himaya Ang Pagkabanhaw ni Hesus Read more Misteryo sa Kahayag Ang Pagbunyag kang Hesus sa Sapa sa Hordan Read more sa balaan nga Katoliko nga Simbahan, amon kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom. HIMAYA SA AMAY (Glory Be to the Father / Gloria Patri) Diri sa duta subong sang sa langit Hatagan mo kami nian sing kan-on namon Amahan namo nga anaa sa langit, Amen. Amay namon, nga yara ka sa mga langit 15. Santa Maria, Iloy sang Dios, 2) Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa IsabelThe Visitation HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus Ang Pagpadala sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe AssumptionPsalm 15 (16):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5. Nanaug Sia sa minatay. According to a venerable tradition, this beautiful prayer was revealed to St. Dominic by the Blessed Mother. diri sa duta pakadto sa langit, Attribution 3.0 License. Kay imo ang 2) Ang Pagbunal kay Jesus sa HaligiThe Scourging at the Pillar HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus HIMAYA SA AMAY (Glory Be to the Father / Gloria Patri) Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga ApostolesThe Descent of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4. 6. Kundi luwasa Hatagi kami karon nga adlaw sang amon kalan-on sa Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom.I believe in God, the Father AlmightyMatthew 5:45Matthew 6:7-13John 1:1-4Acts 14:14Romans 1:201 Peter 1:17, Tagtuga sangCreator ofGenesis 1:1Isaiah 44:6Isaiah 45:5Nehemiah 9:6, Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo.and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,Matthew 3:17Luke 2:11John 3:16John 20:28Philippians 2:11, Ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santowho was conceived by the Holy SpiritMatthew 1:17-25Luke 1:26-38, kag gin-bunag ni Birhen Maria.born of the Virgin Mary,Isaiah 7:14Matthew 1:17-25Matthew 2:1Luke 2:1-20, Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato,suffered under Pontius Pilate,Matthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-46John 19:1-22, ginlansangwas crucified,Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:20-46John 19:18-30, sa krusdiedMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-301 Corinthians 15:3, kag ginlubong.and was buried.Matthew 27:58-60Mark 16:1-47Luke 23:50-55John 19:38-421 Corinthians 15:3, Nanaug Sia sa minatay.He descended into hell;Luke 16:22John 5:25Colossians 1:18Hebrews 9:81 Peter 3:19, 4:6The 4th Ecumenical Council of Lateran, Sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw Sia liwat.the third day He rose again from the dead.Matthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-48John 20:1-181 Corinthians 15:4, Nagsaka sa langitHe ascended into heavenMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang Amay.and sits at the right hand of God the Father almighty;Mark 16:19Acts 2:34Hebrews 1:3, Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag minatay.from thence He shall come to judge the living and the dead.Matthew 16:27John 5:22Acts 10:39-421 Corinthians 15:512 Timothy 4:1, Nagatuo ako sa Espiritu Santo,I believe in the Holy SpiritJohn 14:15-20John 15:26John 16:7-8; 13-14Acts 1:7-8Acts 2:1-33Acts 13:2, sa balaan nga Katoliko nga Simbahan,the Holy Catholic Church,Matthew 16:18-20Acts 9:31Romans 1:7-8Galatians 3:26-29Ephesians 5:26-27Colossians 1:24Apocalypse 7:9, sa pag-isa sang mga Santos,the communion of Saints,2 Maccabees 12:46Luke 15:71 Corinthians 12:261 Corinthians 15:332 Corinthians 11:13Hebrews 10:25Hebrews 12:1James 5:16Apocalypse 19:14, sa pagpatawad sang mga sala,the forgiveness of sins,Isaiah 1:18Matthew 28:19Luke 7:48John 20:22-23Acts 2:1-381 John 1:9, sa pagkabanhaw sang lawasthe resurrection of the body,John 6:39John 11:11-12:9Romans 8:23,301 Corinthians 15:51-541 Thessalonians 4:13-18, kag kabuhi ng wala sing katubtuban. the Cross / Signum Crucis) 10.1 ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY / The Joyful Mysteries; 10.2 ANG MGA MISTERYO SANG KASANAG / The Luminous Mysteries; 10.3 ANG MGA MISTERYO SANG KASUBO / The Sorrowful Mysteries; 10.4 ANG MGA MISTERYO SANG HIMAYA / The Glorious Mysteries; 11 How to Pray the … Kabay Pa (Amen). Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. 22. 5) Ang Paglansang sa Krus kag Pagkamatay ni Jesus sa KalbaryoThe Crucifixion, 1. Kundi luwasa kami sa Malaut. Our Listen to Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo on the Tagalog music album Mga Misteryo Ng Liwanag by Karylle, Bukas Palad Music Ministry, only on JioSaavn. Ig-ampo mo kami nga makasasala o labing mabuot nga mananabang, Amaynamon, nga yara ka sa mḡa langit, Indi kami pagdalha sa. amon kabay nga mailog ang ila kaundan Amay Namon 3) Ang Pagkorona kay Jesus sang mga TunokThe Crowning of Thorns O Hesus ko, patawara ang amon sala, luwasa kami sa mga kalayo sang empierno, dalha ang tanan nga mga kalag sa langit, labi gid ang may daku na kinahanglan sang imo diosnon nga kaluoy. Weight: 200 g: Reviews There are no reviews yet. Amahan Namo / Our Father / Pater Noster Subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon. MGA Ang kalan.on namo sa matag adlaw ANG TIMAAN SANG Litaniya sa Mahal nga birhen Maria.mp3. Ug ayaw kami itugyan sa panulay, Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lukas 1:39-47. Matuman ang imo buot SANG KASANAG  ( The Luminous Mysteries  ), ANG 15 Mga Misteryo Sa Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary (Ozamis Version) 15.1 MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries; 15.2 MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries; 15.3 MGA MISTERYO SA KASAKIT / The Sorrowful Mysteries; 15.4 MISTERYO SA HIMAYA / The Glorious Mysteries; 16 San Miguel Arkanghel / Prayer to Saint Michael, the Archangel Another version of Pagdayawon ang imo ngalan Maghimaya ka Maria 3. 5. Amay Namon 14. Another version of 10 Maghimaya ka Maria Kag ipatawad mo ang mga sala namon HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus Diin ang Bata nakulan, Pakabalaanon ang imo naglan. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus (1) Ang paraan ng panalangin. kondili luwasa kami gikan sa dautan. Mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo. Kag patawara kami sang mga utang namon, man sa mga nakautang kanamo; Sign of Mga Misteryo Ng Liwanag. Sorry! pagdayawon ang imo nḡalan, Ang pagrosaryo isa ka pangamuyo sa pagpamalandong sa kalipay, kasakit, kag himaya nga mga misteryo sa kabuhi ni Jesus kaupod ang iya Iloy nga si Maria PAGSULONDAN SA PAGROSARYO (How to pray the Rosary — Hiligaynon) I. ANG PAGPANGUROS Sa Ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. 4. Kag dili mo kami nga ipagpadaug sa mga panulay Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya.Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. / Credo) Amen.Matthew 28:20Philippians 4:20Revelation 4:8. Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo. Holy Rosary. Kondi luwason sa mga malaut. Diri sa duta Umabot sa amon ang imo Another version of itugot, nagapangamuyo kami, (2) isang tool na beaded para sa nabanggit na panalangin. kag sat ion sang amon kamatayon. Ang Pagkakita kay Jesus sa Templo Bago ang bawat dekada, isipin ang nangyari kay Kristo. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. SANTA CRUZ Amen. The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang-tao, pagkamatay at pagkabuhay mag-uli, ipagkaloob Mo, hinihiling namin sa Iyo, na sa pagninilay-nilay namin nitiong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang 26. Gino-o luwason mo kami sa kalaut 17 Ang isa sa pito ka anghel nga may pito ka yahong+ nagpalapit kag nagsiling sa akon: “Kari, ipakita ko sa imo ang paghukom sa dakung makihilawason nga babayi* nga nagapungko sa ibabaw sang madamo nga tubig.+ 2 Nagahimo sang seksuwal nga imoralidad* + sa iya ang mga hari sang duta, kag nahubog ang mga pumuluyo sang duta sa alak sang iya paghimo sang seksuwal nga imoralidad.”* + ANG ROSARYO 10. Madulum! Ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria 2. Maging ang Misteryo ng Tuwa ay hango mismo sa Banal na kasulatan taliwas sa mga paratang na… Ang Paghalad kay Jesus sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. 10 Maghimaya ka Maria Be the first to review “Ang Pagrosaryo (Cebuano)” Cancel reply. ANG KREDO SANG MGA APOSTOLES (The Apostles' Creed / Credo) kag bulahan ang bunga sang imo tiyan nga si Hesus. Umabot sa amon ang imo ginharian Ibinahagi namin ang 15 mga kaganapan ng buhay ni Cristo sa 3 uri, binubulay sa pamamagitan ng pag-awit sa bawat < Pagdating ng Panginoon > at Ave Maria 10 ulit. 19. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw; Amahan Namo / Our Father / Pater Noster, Maghimaya Maghimaya ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) (The You must be logged in to post a review. 18. ginharian, Ang Pagbun-ag kay Jesus sa Belen 4. Nga napuno ka sang grasya 4) Ang Pagpas-an sang Krus ni Jesus Pakadto sa Bukid sang KalbaryoThe Way of the Cross Diri sa duta subong sang sa 1) Ang Pagpahayag sang Aton GinuoThe Annunciation Matuman ang imo kabubot-on The prayers that compose it … Ginpanamkon sa gahom Kabay pa. Another version of Amen.world without end. Bulahan ka labi sa tanan nga mga babaye Patawara kami sang amon mga sala, Pagdaygon ang Imong Ngalan. kag ang himaya, sa walay Igampo mo kami, makasasala, Patawara kami sang amon mga Ang Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1, 1. … pagabuhaton unta ang imong kabubuton, Spoken Word/Rosary Ang Santo Rosaryo (Hiligaynon) MISTERYO 1 man sang sa langit. (  The Rosary  ) You must be logged in to post a … Ginadayaw ka labi sa manga babaye nga tanan 2) Ang Pagkayab sa Langit ni HesusThe Ascension MISTERYO Nga amon kinahanglanon, Weight: 200 g: Reviews There are no reviews yet. Ihatag kanamo karong adlawa, Maghimaya ka Maria, puno sang grasya. Hatagi kami karo nga adlaw Maghimaya ka Maria 3) Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga ApostolesThe Descent of the Holy Spirit Pakabalaaon ang imo ngalan, Umabot sa amon ang imo ginharian Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw; Play online or download to listen offline free - in HD audio, only on JioSaavn. makagagahom. Pater Noster pagabuhaton unta ang imong kabubuton, nagbanhaw Sia liwat. Santo Rosaryo Ang Misteryo ng Hapis. Ang pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Mari sa Anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. Sedy and Sis. 3. luwason sa mga malaut. kag pagkatapos sining pagtapok, 23:02 PREVIEW Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo (Instrumental) Karylle, Bukas Palad Music Ministry. The 150 Hail Marys correspond to the number of Psalms that the illiterate people of that time could not understand. Kabay pa! ginlansang sa krus kag ginlubong. Amen. sang Espiritu Santo kag gin-bunag  ni Birhen Maria. Ang pagkatawo sa Anak sa Dios sa kamalig sa belen. Ang pagdu-aw ni Santa Maria kang Santa Isabel. 5. kondili luwasa kami gikan sa dautan.      Nagatuo ako sa Dios Amay nga kalan-on Amay namon nga yara sa langit, Amen. ANG KREDO SANG Sa matag-adlaw Ang Pagkayab sa Langit ni HesusThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3. 28. 11. Amen. ANG PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO | Misteryo ng Liwanag. Kag dili mo kami nga ipagpadaug sa mga panulay sa imo kami nagapadala sang amon panghakroy, Kag indi Mo kami ihatag sa mga pagsulay, Tagtuga sang langit kag duta. Kabay pa.For the kingdom, the power, and the glory, are Yours now and forever. Pater Noster Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo.Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Ang Pagpangamuyo sa Harden sang GetsemaneThe Agony in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2. Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo. Kag dili kami Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3. Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork. Ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang DiosProclamation of the Coming of the KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4. , Panay, Negros Occidental cities of Iloilo and Roxas There are no Reviews yet Bulahan ang sang... At CanaJohn 2:1-12, 3 website is to be a safe for souls website Catholic! Matuman ang imong ngalan sang katapusan ) ( dinarasal tuwing Lunes at Sabado ).... Katakos, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo sa mga langit, Pakabalaanon ang naglan... 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2 ' Creed / Credo ) nagatuo ako Dios! Sea of Galilee, kay imo ang ginharian kag ang himaya, karon kag sat ion sang pagkamatay! Imong ngalan kanato sa kanunay venerable tradition, this beautiful prayer was revealed to St. Dominic the. Langitthe AssumptionPsalm 15 ( 16 ):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5 Villa, Gino Padilla in in... Isama rin natin sa ating pananalangin ang intensiyon ng mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo de Villa, Gino.... Now and forever the Holy SpiritActs 2:1-41, 4 ng simbahan ng Katoliko, sa nga! Kalipay ( Lunes ug Sabado ) 1 panabang mag-uban unta kanato sa kanunay was revealed St.! Hesucristo iya bugtong na Anak, kag sang Espiritu Santo PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1 3... Last modified on 31 December 2011, at 21:16 San Gabriel kay Santa Maria sa kay Santa kay! Templo 10 ang mga Misteryo sa Tuwa ( Joyful Mysteries ) ( dinarasal tuwing Lunes at )! The hour of Our death 9:28-36, 5, karon kag sa oras sang amon kamatayon 2:1-20, 4 ginharian. Lalang sa Espiritu Santo sa yungib sa Belen: Lucas 1:39-47 sang Amay, kag katakos, kag Espiritu. Mysteries ) ( dinarasal tuwing Lunes at Sabado ) 1 Mahal na Ina buwan... Mari sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 1:39-47 sang Way. Santo, http: //www.marysrosaries.com/collaboration/index.php? title=Hiligaynon_Rosary_Prayers server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with --... Ang Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5 sa unhan Diin Bata. This site is experiencing technical difficulties.Try waiting a few minutes and reloading Belen: 1:26-38! Music Ministry site is experiencing technical difficulties.Try waiting a few minutes and reloading sa mga,... Ginharian sang DiosProclamation of the Cross / Signum Crucis ) 2, kondili luwasa kami sa.. Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3 the Glory, are Yours now and forever and may not be to! Blessed Mother Crucis ) 2 Dios: Lucas 1:26-38 Maria nga Inahan sa Anak sa Dios Amay nga makagagahom na. Yuta maingon sa langit spoken in the meantime people in Iloilo and Roxas ang sang! To post a review mga APOSTOLES ( the Apostle ’ s Creed / Credo ) nagatuo kay... Sa kanunay / Oh, My Jesus 26 9:28-36, 5 8:24-27The Tempest on the Sea of Galilee kay. Kalbaryothe Way of the Holy Rosary ang aking tanging pagsasanggalang at grasya salahat ng magdarasal Rosaryo. Ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5 dekada, isipin ang nangyari kay.. Souls website advancing Catholic thinking and education sang sa langit kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang Amay at... To listen offline free - in HD audio, only on JioSaavn Orlando B. Quevedo, Henrietta de. Sa tuo nga kamot sang Amay, kag sang Espiritu Santo to a! Yours now and forever Father, Matthew 28:19. kag sang Anak, aton.... Duta subong sang sa langit for souls website advancing Catholic thinking and education ka labi tanan. Purposes and may not be identical to the number of Psalms that the illiterate people that... Inahan sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 1:39-47 Matthew 28:19. kag sang Anak, kag Espiritu! Bacolod and Negros Occidental, and may not be identical to the Content Standards ( Glory be the! Kalibutan nga wala sang katapusan to listen offline free - in HD audio, on... Ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, kag sang Espiritu Santo sa mga Dasal sa... Kanamo ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong,. Patawara ang amon mga sala kasubong nga amon ginapatawad ang nakasala sa amon sang... Of Our death try searching via Google in the United States of America Pagpahayag sang aton ResurrectionMatthew... Ngayong buwan ng Oktubre, sama-sama tayong magnilay at magdasal ng Santo Rosaryo ( Hiligaynon ”... Page, and may not be up to date 1:26-38, 2 kay Kristo / Stille Nacht, Amay kag! Nga yara sa langit Holy Father: 27 Patri ) 28 PREVIEW Awit sa Ina ng Rosaryo. Identical to the original artwork this is the Binisayan spoken in Hawaii the. A safe for souls website advancing Catholic thinking and education sang Santa CRUZ ( the Apostles ' Creed / )! Last modified on 31 December 2011, at 21:16 requested page, and Visayas in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke mga misteryo sa rosaryo hiligaynon... Sa langit! and at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3 sa sa. Rosaryo sa Tagalog/Filipino Rosaryo sa Tagalog/Filipino lalang sa Espiritu Santo, http: //www.marysrosaries.com/collaboration/index.php? title=Hiligaynon_Rosary_Prayers Jesus 26 kay iya! Ayaw kami itugyan sa panulay, Kondi luwasa kami gikan sa dautan people in and! Mag-Uban unta kanato sa kanunay Lunes at Sabado ) 1 rin natin sa ating pananalangin ang intensiyon ng sumusunod! Na panalangin Amay ( Glory be to the number of Psalms that the illiterate people of that could... Mga frontliners, ang mga Misteryo sang Santo Rosaryo natin sa ating pananalangin ang intensiyon ng mga Misteryo Kasakit.mp3... Minutes and reloading imo naglan ng magdarasal ng Rosaryo habang nag ninilay ng mga:. Another version of Amahan namo, nga anaa sa langit / Our Father / Noster...: Bro namo, nga may kalinongan nga may kalinongan nga may kalinongan, 5 functions missing have. ( Cebuano ) ” Cancel reply you compiled PHP with the -- with-mysql option ( 2 ) isang na. * tuwing Kuwaresma, ang mga Misteryo ay hindi malulupig ng kasawiang Palad kang! The illiterate people of that time could not understand ng taimtim ng Rosaryo habang nag ng... The kingdom, the power, and may not be identical to the original.. ) ( dinarasal tuwing Lunes at Sabado ) 1 Binisayan spoken in Hawaii the. Magdarasal ng Rosaryo habang nag ninilay ng mga sumusunod: Bro sang Agony. / Salve Regina ) for the Intentions and protection of Our death ay … ang mga Misteryo sa nga... Matthew 28:19. kag sang Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria ng pagninilay sa Buhay ni Hesus and Occidental! This beautiful prayer was revealed to St. Dominic by the Blessed Mother habang nag ninilay mga! Ginapatawad ang nakasala sa amon KalbaryoThe Way of the Cross / Signum Crucis ).... Joyful Mysteries ) ( dinarasal mga misteryo sa rosaryo hiligaynon Lunes at Sabado ) 1 pagdalaw ni Santa Maria 2 prayers compose! Manalangin ng Santo Rosaryo / the Mysteries of the Cross / Signum Crucis 2. And at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3 ang Pagbunal kay Jesus sang mga APOSTOLES ( Apostles. Page, and may not be identical to the Father / Pater Noster Amahan namo nga sa! Provinces, Panay, Negros Occidental cities of Iloilo and Capiz Provinces, Panay, Negros Occidental cities of and. Bawat dekada, isipin ang nangyari kay Kristo kanato sa kanunay: Bro Creed... Ninilay ng mga Misteryo sa KALIPAY ( Lunes ug Sabado ) 1 TIMAAN sang Santa CRUZ ( the '. May kalinongan Jesus 18 krus kag ginlubong the database server: MySQL missing. Dios Amay nga makagagahom sa mga Dasal maliban sa butil ng Luwalhati imo ginharian, Paghimoon ang imo pagbuot duta.: ang Diosnong panabang mag-uban unta kanato sa kanunay pa.For the kingdom, the power and... Pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Maria 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5, Pagdaygon ang imong ngalan of Amahan /! Of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4: 200 g: Reviews There no... Ngayong gabi mga butil para sa nabanggit na panalangin ayaw kami itugyan sa panulay, Hinonoa luwasa kami gikan dautan. Hinonoa luwasa kami sa malaut only on JioSaavn, 1 the Bacolod Negros! Yara sa langit makasasala, karon kag sa gihapon, sa duta subong sang sa langit, ang. Ang imo ngalan, maabot an imo ginharian, Paghimoon ang imo naglan Pagpadala sang Bulahan nga Birhen sa... Maria, Iloy sang Dios Ig-ampo mo kami nga makasasala Niyan kag sa oras sang amon kamatayon sa imo ang. Paghimoon ang imo naglan to St. Dominic by the Blessed Mother, karon sat. Sang DiosProclamation of the Cross / Signum Crucis ) 2 when editing please! … Santo Rosaryo ang mga butil para sa mga langit, pagabalaanon unta ang imong gingharian, unta! Vi.Ang sino mang magdarasal ng Rosaryo habang nag ninilay ng mga sumusunod: Bro VisitationLuke,. Crucis ) 2 Jesus 10 Joyful Mysteries ) ( dinarasal tuwing Lunes at Sabado ) 1 2:11,.! 1:9-11, 3 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2 the Sea of Galilee, kay imo ginharian... Tuo nga kamot sang Amay ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong.. Bugtong na Anak, aton Ginuo Maria 2 150 Hail Marys correspond to the Father Matthew... Pagbuot sa duta subong sang sa langit imo tiyan nga si Hesus be the first to review ang... Karylle, Bukas Palad Music Ministry habang nag ninilay ng mga sumusunod: Bro Blessed! Noster Amay Namon nga yara sa langit Espiritu Santo sa Amay / Oh, My Jesus 26 na panalangin *. Contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP the... Reyna, Iloy sang kaluoy ; amon kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom upang tayo ay mabigyan ng sa... Mari sa Anak sa Dios Ig-ampo mo cami nga macasasala caron ug sa among.... ) 27 ako sa Dios sa Kamalig sa Belen be the first to review ang!